Lecture Series International Humanitarian Law

Van 30 april tot en met 28 mei organiseren we de 26ste editie van de Lessenreeks Internationaal Humanitair Recht (IHR). 5 weken lang behandelen we, telkens op dinsdagavond, de kernthema’s binnen het internationaal humanitair recht. 

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, het toepassingsgebied en de actoren van het IHR. De volgende lessen gaan verder in op de  bescherming van personen en goederen, de regels met betrekking tot wapens en methoden van oor­logsvoering, en de bestraffing van schendingen van het IHR. We sluiten de reeks af met een les over een actueel thema. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en interactie.

Voor elke les doen we beroep op deskundigen, aca­demici of personen die beroepshalve actief bezig zijn met de concrete toepassing van het IHR. Na afloop rekenen we op de actieve inbreng van de deelnemers om een Q&A op gang te brengen. Voor het gedetailleerd programma zie onder.

Subscribe

Register here

Je inschrijving is pas definitief na storting van het deelname bedrag op rekeningnummer: BE24 7310 1827 1438 van vzw Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal, met vermelding van ‘NAAM+VOORNAAM +LESSENREEKS 2024’

Inschrijven kan tot en met 22 april of tot de plaatsen volzet zijn.

Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van de opleiding (op 16 april) betalen wij je het volledige inschrijvingsgeld terug. Bij annulering 1 week voor aanvang van de Lessenreeks wordt de helft van het inschrijvingsbedrag terugbetaald. Bij annulering minder dan 1 week voordien kan geen terugbetaling meer worden voorzien.

Practical

When?

Vijf dinsdagavonden op 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei van 19 tot 21 uur. 

Where?

De lessen op 30 april, 7, 14 en 22 mei zullen online plaatsvinden via MS Teams. De les op 28 mei zal plaatsvinden in Brussel, op onderstaand adres:

BIP Meeting Center - Lokettenzaal

Koningstraat 2-4, 1000 Brussel                                                                                                                                                                                      

Price?

De prijs voor de volledige lessenreeks bedraagt 120 euro. Voor een afzonderlijke les betaalt u 25 euro. 

Attesten en erkenningen

Meer informatie

  • Deelname attest: Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname op basis van hun aanwezigheden die het organisatieteam zal registreren.
  • Erkenning Orde van Vlaamse Balies: De opleiding werd erkend voor juridische punten voor deelnemende advocaten door de Orde van de Vlaamse Balies.
  • Erkenning Instituut Gerechtelijke Opleiding: De opleiding werd erkend door het Instituut Gerechtelijke Opleiding (voor magistraten en gerechtelijk personeel).

Program

Les 1: Inleiding tot het IHR

30 april - 19-21u

Floor Van den Eijnden - Stafmedewerker IHR bij Rode Kruis-Vlaanderen

In deze algemene uiteenzetting wordt een inleiding gegeven tot het IHR. Na een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het IHR wordt ingegaan op het toepassingsgebied, de betrokken actoren en de basisregels van deze rechtstak. Verder wordt er bekeken hoe mensenrechten en IHR zich tot elkaar verhouden. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente voorbeelden.

Les 2: Bescherming van personen en goederen onder het IHR

7 mei - 19-21u

Spreker wordt nog bevestigd

In deze les gaan we dieper in op de bescherming van personen en goederen in situaties van gewapend conflict. Wat zegt het IHR over de bescherming van de burgerbevolking, personen op de vlucht, hulpverleners, en gevangenen? Hoe worden burgerlijke infrastructuur, kerncentrales en cultureel patrimonium beschermd? Een overzicht van de belangrijkste regels van het IHR illustreren we aan de hand van enkele actuele situaties. Tot slot besteden we ook aandacht aan de rol die het Rode Kruis opneemt inzake bescherming. 

Les 3: De middelen en methoden van oorlogsvoering

14 mei - 19-21u

Karel Peeters - Juridisch Adviseur bij Ministerie van Defensie

Het IHR bevat bepalingen omtrent de middelen en de methoden van oorlogvoering. In ieder gewapend conflict zijn er grenzen aan welke middelen en methoden dat mogen worden gehanteerd door de strijdende partijen. Tijdens deze les gaan we in op de geldende regels en principes van toepassing hierop. Er wordt bekeken hoe deze verplichtingen in de praktijk worden omgezet tijdens de plannings- en uitvoeringsfase van hedendaagse militaire operaties. Dit alles aan de hand van praktische voorbeelden uit hedendaagse conflicten.

Les 4: De bestraffing van schendingen van het IHR

21 mei - 19-21u

Christine Van den Wyngaert - Professor emeritus Universiteit Antwerpen

Wat met de naleving en bestraffing van schendingen van het IHR? Dit is een veel voorkomende vraag. In deze sessie gaan we hier verder op in door een korte analyse van de relevante verdragen zoals de Verdragen van Genève. Deze verplichten bijvoorbeeld de verdragsluitende partijen er toe om bij zware schendingen van het IHR de daders op te sporen en te bestraffen. De verantwoordelijkheid en het toezien op deze naleving is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen nationale staten en diens hoven en rechtbanken en internationale organen en hoven. Hierbij zal het Belgisch kader van bestraffing van schendingen van het IHR worden belicht, evenals het internationaal landschap. Op deze wisselwerking tussen de internationale en nationale instanties wordt ook dieper ingegaan. 

Les 5: Bescherming van het natuurlijk milieu en IHR

28 mei - 19-21u  

Anemoon Soete - FWO post-doctoraal onderzoeker en lector UGent

Fatima El Kaddouri - Juridisch adviseur bij het Internationale Rode Kruiscomité - delegatie Brussel 

Onder het IHR wordt het natuurlijk milieu beschermd tegen omvangrijke, langdurige en ernstige schade. Deze bescherming omvat mede het verbod van het gebruik van strijdmiddelen en –methoden die bestemd zijn om zodanige schade aan het natuurlijk milieu aan te brengen dat daardoor de gezondheid of de overleving van de burgerbevolking in gevaar wordt gebracht. In dit onderdeel wordt de bescherming van het milieu besproken, of/en onder welke omstandigheden de natuur zijn bescherming kan verliezen. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de intersectie tussen IHR, internationale mensenrechtenwetgeving alsook het internationaal milieurecht. Er wordt een link gelegd met het ecocide-concept en de recente ontwikkelingen daarrond.

Meer informatie: humanitair.recht@rodekruis.be